უკან

კვების დაწესებულების კონცეფცია

  • იდეისა და კონცეფციის შექმნა (კონცეფცია, ფორმატი, სტილი); 
  • შენობისა და ობიექტის სივრცითი ანალიზი; 
  • გარე სავაჭრო ტერიტორიის ანალიზი;
  • შემუშავებული კონცეფციის SWOT ანალიზი;
  • კონცეფციის დანერგვისთვის  რეკომენდაციები.

წარსადგენი დოკუმენტაცია:

  • კონცეფციის სახელმძღვანელო. 

ვადა: 1.5 თვე.

ღირებულება: 11 467 $ (დღგ-ს გარეშე)