უკან

ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა

 

  • ყოველთვიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადება (მოგება-ზარალი, ბალანსი, cash flow);
  • კონსულტაციების გაწევა პირველადი ბუღალტრული დოკუმენტების მომზადება-მოწესრიგებასთან დაკავშირებით;
  • ყოველთვიური სიტუაციური ანალიზისა და  გენერალური ანგარიშის (Reporting)  მომზადება;
  • მიმდინარე ფინანსური, საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვის წარმოება;
  • საგადასახადო საკითხებში კონსულტაცია,  საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის გათვალისწინებით. 

 

ყოველთვიური მომსახურების საფასური: 550$ (დღგ-ს გარეშე).