უკან

იურიდიულად გამართული კვების დაწესებულება

კომპანიის დაფუძნებისთვის განსახორციელებელი აქტივობები:  

პარტნიორების შეთანხმება, წესდების შემუშავება, კომპანიის რეგისტრაცია. 

ჩასაბარებელი დოკუმენტაცია:

  • იურიდიული დოკუმენტაცია

ვადა: 1 თვე.

ღირებულება: 500$ (დღგ-ს გარეშე).

 

კორპორაციული მართვა და საკანონმდებლო რეგულაციებთან შესაბამისობა: შიდა ნორმატიული დოკუმენტების: შინაგანაწესის, პროცედურების, დებულებების მომზადება. 

ხელშეკრულებათა დრაფტები : შრომითი, იჯარა, მომსახურება, ნასყიდობა და სხვა. 

 

ჩასაბარებელი დოკუმენტაცია:

  • იურიდიული დოკუმენტაცია

ვადა: 1 თვე.

მომსახურების ღირებულება: 1000$ (დღგ-ს გარეშე).

 

  • კვების სფეროს განხრით, საკანონმდებლო რეგულირების მიმოხილვა; 
  • საქართველოს შრომის კანონმდებლობის მიმოხილვა; 
  • „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიმოხილვა;
  • დაბეგვრის რეჟიმებისა და საგადასახადო გარემოს მიმოხილვა. 

 

ჩასაბარებელი დოკუმენტაცია:

  • იურიდიული დოკუმენტაცია. 

ვადა: 1 თვე.